مدیحه و مولودی حضرت ثامن الائمّه علی بن موسی الرّضا (سال 95) -صوتی

نمونه هايى از فضائل و سيره فردى امام رضا (ع)